תקנון האתר ומדיניות פרטויות

קדימון

1. אתר "עירן טויטו רואה חשבון | ניהול פיננסים", https://et-cpa.co.il/ (להלן "האתר") הוא אתר המציע לגולשים באינטרנט תכנים שפורסמו, מידע, וכן תכנים נוספים בתחומים שונים (להלן "השירותים") ייצוגי עבור "עירן רואה חשבון | ניהול פיננסים" והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן

2. בנוסף, השימוש באתר זה על כך תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות, סרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת
לעת או בהתאם לסוג התוכן. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי התקשורת ו/או האתר השונים

3. השימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש, כי קרא את כל האמור בתקנון זה והסכים לאמור בו, טרם החל לגלוש בעמוד אחר באתר.

4. תקנון זה מהווה מסמך משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על שימוש שיעשה המשתמש באתר.

רוחני

5. האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר
שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של האתר "עירן טויטו רואה חשבון | ניהול פיננסים" ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר "עירן טויטו רואה
חשבון | ניהול פיננסים". בנוסף, אין להפיץ, להעתיק לשכפל, לפרסם, לחקות, או לעבד פיסת קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

6. הסכמת המשתמש ו/או הגולש כוללת הצהרתו, כי המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט, המשתמש מתחייב
שלא לאסוף כתובות מייל מהאתר ולא לעשות כל השימוש היכול להביא לידו רווח כספי, מהמידע והכתובות באתר.

7. המשתמש לא יבצע כל שינוי, ו/או עריכה, ו/או עיבוד למידע.

8. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את "עירן טויטו רואה חשבון | ניהול פיננסים" בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לו עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות
צד שלישי כלשהו בשל פרסום הודעות על ידו.

9. במקרה של הפרת הוראות תקנון זה, מסכים המשתמש לפיצוי ללא הוכחת כל נזק לטובת "עירן טויטו רואה חשבון | ניהול פיננסים", שיהיה הסכום המקסימלי כאמור בחוק.

תוכן האתר

10. אנו שואפים להציג לכם את המידע באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה
זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות ו/או הורדת האתר.

11. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי כל צורך להודיע על כך מראש, להפסיק את זמינות השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו ו/או ארגונו ו/או מהותו ו/או לכל צורך אחר. שינויים אלו יכולים שיעשו בדרך של שינוי מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו וכן שינוי בכל היבט אחר הכרוך באתר
ובתפעולו.

12. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי על סגירת האתר.

13. הנהלת האתר אינה מתחייבת לספק שירותי תמיכה טכנית לרבות, אך לא רק, שירות בדבר תפעול האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. לא תהא לכך כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה כנגד "עירן טויטו רואה חשבון | ניהול פיננסים" בגין היעדר שירותי תמיכה טכנית כאמור.

14. מובהר בזאת כי הנהלת האתר רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לשקלל ו/או לא להציג כלל כל פריט תוכן או כל חלק ממנו, והכל מבלי שתהא חייבת להודיע על כך מראש ו/או בדיעבד.

15. הנהלת האתר רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי מדיה אחרים, את התכנים ו/או חלק מהם, לרבות, נתוני משובי משתמשים או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה
אחרת, לרבות פרסום האתר, ולמשתמשים לא תהא כל טענה כנגד זה.

16. השירותים המוצעים באתר זה מוצעים למשתמש AS IS שמסכים, כי "עירן טויטו רואה חשבון | ניהול פיננסים לא יישא בכל אחריות כלפיו בכל מקרה ולא יהא אחראי להתאמת השירותים לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו

17. באתר מתפרסים מעת לעת תכנים בעלי אופי כלכלי. עליך לבדוק אותו ולאמתו טרם השימוש. "עירן טויטו רואה חשבון | ניהול פיננסים" לא יישא בכל אחריות לטעויות שיחולו
במידע ואין בפרסומם משום המלצה ו/או חוות דעת וכל הסתמכות על המידע הינה באחריות המשתמש בלבד.

18. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש.

19. קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדית של
המשתמש באתר.

20. הנהלת האתר רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר או להימנע מהוספת קישורים חדשים הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

21. המשתמש מצהיר בזה כי ידוע לו "שעירן טויטו רואה חשבון | ניהול פיננסים" אינו אחראי לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין ובין בעקיפין בשירותים ובמידע וכי הוא אחראי באופן
בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים ובמידע.

22. התכנים המוצעים באתר הינם בבעלות הבלעדית של "עירן טויטו רואה חשבון | ניהול פיננסים" ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה (ראה סעיף 3) למעט
במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו
שייכים התכנים.

ניהול משתמשים ומבקרים באתר

23. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתותב ה IP של המחשב שלו, כתובת ה MACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.

24. הנהלת האתר רשאית לחסום לאלתר את השירותים במידה והמשתמש השתמש בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.

25. המשתמש מתחייב למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים.

26. חל איסור מוחלט על משתמשים לעשות שימוש בשפה ו/או בתכנים פוגעניים.

27. צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהא כל תביעה, טענה או דרישה כל צוות האתר "עירן טויטו רואה חשבון | ניהול פיננסים".

28. המשתמש מתחייב לכבד כל איסור של הנהלת האתר לגלוש באתר.

גילוי נאות

29. באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח
תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה. בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את השם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

תנאים נוספים

30. המשתמש מתחייב לעיין מפעם לפעם בתקנון זה ולהתעדכן בשינויים בו.

31. המשתמש מצהיר כי רק האמור בתקנון זה יחייב את הצדדים.

32. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שאין האמור באתר יכול להוות ייעוץ מקצועי ו/או ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ כלל.

אזור שיפוט

33. בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחלוקת, אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט בלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראלים במחוז באר שבע.